Forside > Kredsene > Øst > Vedtægter

Vedtægter

Kreds Øst

Vedtægter for Dansk Kirkemusiker Forening, Kreds Øst

§1.
Kreds Øst omfattende Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift samt Lolland/Falster Stift er en del af Dansk Kirkemusiker Forening af 1885 og ledes i overensstemmelse med dennes vedtægter.

§2.
Kredsens hjemsted er kredsformandens bopæl.

§3.
Kredsens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige og ansættelsesmæssige interesser samt gennem kurser, faglige arrangementer og anden kirkemusikalsk virksomhed at støtte og inspirere medlemmerne i deres virke.

§4.
1. Som ordinære medlemmer optages kirkemusikalsk ansatte i folkekirken og i valg- og frimenighedskirker samt afløsere for disse.
2. Som ikke-ordinære medlemmer kan optages forhenværende kirkemusikalsk ansatte samt i øvrigt alle med interesse for kirkemusik.
3. Ethvert ordinært medlem har krav på foreningens støtte i alle tjenstlige og ansættelsesmæssige forhold.

§5.
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, dels til landsforeningen og dels til kredsen. Landskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen, som også fastsætter vejledende kredskontingent. Kontingentet til Kreds Øst kan evt. forhøjes på kredsens ordinære generalforsamling.

§6.
Medlemmer har adgang til foreningens vedtægter, referater m.m., samt til foreningens hjemmeside www.kirkemusiker.dk

§7.
1. Indmeldelse sker til Dansk Kirkemusikerforenings sekretariatet. Medlemskab gælder for et halvt år ad gangen. Udmeldelse sker til sekretariatet og skal være sekretariatet i hænde senest en måned før betalingsperiodens udgang.
2. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent, ophører medlemskabet en måned efter anden påmindelse.

§8.
1. Kredsbestyrelsen består af så vidt muligt 8 medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af 2 medlemmer fra hvert stift, som vælges for en 2-årig periode. Forslag til bestyrelseskandidater kan sendes til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ønsker et bestyrelsesmedlem ikke genvalg, meddeles dette til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemninger er skriftlige, hvis blot et medlem kræver det.
2. Hvert år afgår efter tur 4 medlemmer efter en funktionsperiode på 2 år.
3. Der vælges 2 suppleanter hvert år. Disse er suppleanter for hele bestyrelsen.
4. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 1 revisor og en suppleant for denne. Funktionsperioden er 2 år, således at der hvert år efter tur afgår en revisor henholdsvis en suppleant. 

5. Kredsbestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og bestemmer selv sin forretningsorden.
6. Kredsbestyrelsen udpeger af sin midte to medlemmer til landsforeningens hovedbestyrelse hvert andet år samt en suppleant for disse.
7. Ved bestyrelsesmøder føres referat, der efterfølgende godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Det godkendte referat sendes til hovedbestyrelsen til orientering.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af mindst 5 medlemmer.
9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§9.
1. Kredsens ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt via e-post eller brev.
2. Generalforsamlingen afholdes i tiden mellem 1. september og 1. december.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil - når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af kredsens medlemmer - eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. - Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.
5. Udfaldet af generalforsamlingens afstemninger og valg offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen.

Denne vedtægt er vedtaget på kredsens stiftende generalforsamling d. 13.11.2016. Vedtægten træder i kraft 01.01.2017. 


Dansk Kirkemusiker Forening
Home